Na šoli je zaposlena socialna delavka:

Sandra Kerčmar, telefon: 556 90 23

e-pošta: sandra.kercmar@guest.arnes.si

PODROČJE DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem tudi šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialni in kulturni izvor, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba pri tem pomaga in svetuje s poglavitnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli čim uspešnejši.

Njena naloga je, da se strokovno vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in vrtcu. To poteka tako, da sodeluje z vsemi udeleženci; torej s strokovnimi delavci šole ali vrtca, učenci, starši, po potrebi pa tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami in njihovimi strokovnimi delavci.

Temeljne funkcije svetovalne službe so opredeljene v Programskih smernicah (1999) in so svetovanje, posvetovanje in koordinacija. Ena izmed najpomembnejših nalog šolske svetovalne službe je podpora pri izobraževanju za doseganje optimalnih rezultatov učencev.

Delo z učenci je lahko individualno ali skupinsko in je vezano na preventivno dejavnost ali na intervencijo. Tudi delo z učitelji in s starši je lahko individualno ali skupinsko.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

Pri svojem delu si svetovalna delavka prizadeva:

 • Da bi odrasli otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe, ter se nanje primerno in usklajeno odzivali.
 • Da bi starši s šolo sodelovali v partnerskem odnosu pri načrtovanju ter spremljanju otrokovega razvoja in napredka.
 • Da bi otroci premagali razvojne težave in dosegali svoje optimalne rezultate na učnem, telesnem, čustvenem in socialnem področju.
 • Da bi bili sposobni nadaljevati šolanje v skladu s svojimi sposobnostmi in poklicno orientacijo.
 • Da bi se omilile ali premagale socialno-ekonomske stiske v otrokovi družini.

Temeljna področja dela so:

 • Učenje in poučevanje otrok
 • Telesni, osebni in čustveni razvoj otrok
 • Šolska kultura, vzgoja, klima, red
 • Poklicna orientacija oz. načrtovanje poklicnih ciljev otrok
 • Socialno-ekonomske stiske otrok

Pri svojem delu sledi zakonskim podlagam in določenim konceptom:

 • Zakon o OŠ
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
 • Koncept dela z učenci z učnimi težavami
 • Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ
 • Vzgojni načrt šole
 • Pravilnik o podeljevanju statusa športnika in kulturnika
(Skupno 1.247 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost