Dokumenti za vpis in izpis otroka

Vpis

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca (oz. po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka, če je bil le-ta podaljšan) in do vstopa v šolo. Redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto (od 1. septembra dalje) imamo praviloma meseca aprila. Razpis, s katerim določimo rok za oddajo vlog, enkrat letno objavimo na spletnih straneh vrtca in vas tudi osebno povabimo k vpisu. V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Otroka lahko vpišete v program vrtca s posebno prijavo oz. vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca, lahko tudi pri svetovalni delavki na OŠ Gornji Petrovi ali na spletnih straneh vrtca. Na vpis lahko prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti.

O sprejemu otroka v vrtec odloči ravnatelj. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, bo o sprejemu odločila komisija za sprejem otrok.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ter  obstoječe pogoje in možnosti za izvajanje predšolske vzgoje v občini (pogoji v vrtcu).Oddelki se  oblikujejo s 1. septembrom za celo šolsko leto. Starši se lahko odločijo za čakalno listo.

Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Kaj je potrebno storiti pred vstopom otroka v vrtec?

Da je otrok sprejet v vrtec, starše o tem pisno obvestimo z odločbo. Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, z vrtcem podpišete Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, ki   jo bomo poslali hkrati z obvestilom o sprejemu. Izpolnjeno pogodbo čim prej vrnite svetovalni delavki ali upravi vrtca. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Izpis

V primeru, da starši storitev vrtca več ne potrebujejo, so dolžni javiti z vlogo za izpis na upravi vrtca ali šole. Izpis iz vrtca izvedejo vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom.

Dobro je vedeti še naslednje

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti, elektronsko. Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka ali subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati), lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca.

Višina plačila se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in premoženje družine. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca na centru za socialno delo (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Ekonomska cena Vrtca »Jurček« pri OŠ Gornji Petrovci  trenutno znaša 442,58 EUR.

Obračunavanje prispevka za oskrbo otroka v vrtcu za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (v sorazmernem deležu s plačilom od EC). Za obračun odsotnosti so starši dolžni odsotnost napovedati oziroma jo javiti vzgojiteljici do 8. ure zjutraj na dan, ko bo otrok odsoten.

Če je otrok zaradi bolezni ali zdravstvenih razlogov odsoten dalj časa (mesec dni ali več), lokalna skupnost kot financer (občina Gornji Petrovci za svoje občane) lahko za ta čas staršem plačilo vzgojnine dodatno zniža za 50%. Starši so dolžni vrtcu v roku 5 dni po otrokovem prihodu predložiti dokumentacijo, izdano s strani pristojne zdravstvene institucije, ki dokazuje odsotnost zaradi bolezni in na občini pisno zaprositi za znižanje.

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati v anketi ali vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja lokalna skupnost v kateri je otrok prijavljen.

Upravičenost in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.

Vlogo za subvencijo za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojnem centru za socialno delo na obrazcu enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec.

Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica. Na primer, če subvencija vrtca velja do 31. marca, je treba vlogo vložiti v mesecu marcu.

Višina plačila vrtca

Višino plačila vrtca izražamo kot odstotek od cene vzgojnovarstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Določamo jo po lestvici, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, izražen v odstotku od neto povprečne plače.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost